ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марич С.Г.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 70500, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, вулиця Пiсочна, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ 00443074
5. Міжміський код та телефон, факс (06141)44019, (06141)44019
6. Електронна поштова адреса mbk@zp.ukrtel.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

26.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№81(2586), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.orihiv-cholod.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}