ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Акцiонерне товариство "Машбудконструкцiя" є пiдприємство, яке створено згiдно Наказу регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Запорiзькiй обл. №630 вiд 12 серпня 1994 р. у процесi приватизацiї державного майна Орiхiвського експериментального заводу " Машбудконструкцiя" , юридичними та фiзичними особами, якi набули право власностi шляхом придбання акцiй, тобто об'еднання їх коштiв та пiдприемницької дiяльностi з метою отримання прибутку.
Основнi види дiяльностя: ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦIЙНОГО УСТАТКОВАННЯ, ЗАГАЛЬНI МЕХАНIЧНI ОПЕРАЦIЇ,ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС,оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням, роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках. ВАТ складаеться з таких структурних дiльниць:
-механо - збiрної;
-колеса пол1ам1дн1;
-лиття пореберних труб.
Чисельнiсть працюючих у 2011 роц1 становить 26 чол.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вишим органом управлiння ВАТ, є загальнi збори акцiонерiв. Вакцiонерному товариствi створена рада акцiонерного товариства, яка здiйснюе контроль за дiяльнiстю Дирекцiї у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв на срок - 3 роки.
На раду товариства покладено виконання функцiй:
-визначення органiзацiйної структкриВАТ;
-визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ;
-призначення та звiльнення директора ВАТ;
-затвердження штатного розкладу, умови оплати працi;
-прийняття рiшень про укладання угод;
-вступу до рiзних товариств, об'еднагь, купiвлi та продажу нерухомостi;
-розгляд та погодження звiтiв, поданих дирекцiєю, ревiзiйною комiсiею за квартал, рiк;
визнечення розмiрiв та джерел утворення i порядку використання фондiв ВАТ.
Дочiрнiх пiдприемств, фiлiй, представництв на пiдприемствi немає, змiн у органiзацiйнiй структурi не пройшло.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій пропозицiй щодо реарганiзацii ПАТ небуло.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерский облiк основних засобiв ведеться по групам.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з Українським податковим законодавством.Амортизацiя нараховується зг1дно з д1ючими нормами за 1-й кв 2011р.:
1 група - 5%;
2 група - 25%,40%;
3 група - 15%,24%;
4 група - 45%.
з 01.04.2011року - згiдно ПКУ- прямолiнiйним методом.
Установити вартiсну межу предметiв,що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв у сумi 1000,00грн.Знос малоцiнних необоротних активiв нараховувати в сумi - 100%.
Запаси,одержанi для виробництва або в адмiнiстративних цiлях,враховувати за собiвартiстю.У балансi на звiтну дату запаси вiдображаються за методом середньозважильно1 вартост1 однор1дних запас1в.Соб1варт1сть готово1 продукц11 та незавершеного виробництва складаэться з витрат, пов,язаних з використанням сировини, матер1ал1в, палива, енерги1, трудових ресурс1в, 1нших витрат на виробництво продукц11.При реалiзацiї готової продукцiї оцiнюється за iнтефiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi продукцiї.
Пiд час списання постiйних загально-виробничих витрат ,базою розподiлу вважати обсяг випуску продуцiї,шо планується.
Списання фондiв та витрат на фiнансовi результати здiйснювати один раз на рiк,на дату складання рiчної звiтностi.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувати.
Резерв майбутнiх витрат створювати - 10% вiд зарплати.
Iнвентарiзацiю робити на дату складання балансу.Для визначення доходу в1д реал1зац11 продукц11 п1дприэмством використовуэться метод нарахування.Зг1дно з цим методом доход визначаэться на мамент, коли продукц1я в1двантажена покупцев1.
Опис обраної облiкової полiтики.
Опис обраної облiкової полiтики.

Про виконання Закона України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996 - 41 на пiдприємствi iснує облiкова полiтика:
1. Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв виконують вiдповiдно з П (СБО).
2. В складi малоцiнних необоротних активiв ведеться облiк об'єктiв до 1000 грн.
3. Амортизацiя основних засобiв нараховується за податковим методом, згiдно ПКУ - прямолiнiйним методом.
4. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi.
5. Оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно з П(с)БО10.
6. Товарно-матерiальнi цiнностi беруться на облiк та рахуються згiдно положенню П(с)БО 9. "Запаси". Одиницею запасiв є середньозважена собiвартiсть.
7. Предмети, строком використання менше одного року , облiковуються на рахунку 221 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".
8. Готова продукцiя та незавершене виробництво облiковуються по фактичнiй собiвартостi.
9. Оцiнка вибуття сировини та матерiалiв, напiвфабрикатiв, МБП здiйснюється по середньозваженим цiнам.
10. Заробiтна плата нараховується згiдно з колективним договором.
11. Щомiсячно нараховується резерв для виплати вiдпускних, передбаченим П(С)БО26 "Виплати робiтникам" i колективним договором пiдприємства.
12. Визнання та вiдображення доходiв здiйснюється вiдповiдно з вимогами П(С)бо15 "Доход".
13. Розрахунок виробничої вартостi здiйснюється для кожного об'єкта облiку розходiв окремо.
14. В цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановлений термiн змiнних i постiйних загально виробничих розходiв.
15. Загальновиробничi розходи розподiляють пропорцiйно заробiтнiй платi основного виробничого персоналу.
16. Оцiнку остаткiв незавершеного виробництва здiйснюється по кожному iз видiв готової продукцiї.
17. Бухгалтерський облiк на виробництвi ведеться силами бухгалтерської служби,керуючої головним бухгалтером.
18. Обов'язки головного бухгалтера i персонала бухгалтерiї регламентуються згiдно посадових iнструкцiй.
19. Бухгалтерський облiк ведеться по плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiтала, зобов'язань та господарських операцiй згiдно iнструкцiї № 291 по журнально-ордернiй формi з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПАТ протоколи № 74 вiд 10.01.12 р., а
також накази по пiдприємству № 5 вiд 10.01.12 р.
У зв'язку з кризою господарської дiяльностi, вiдсутнiстю замовлень на виготовлення продукцiї та в цiлях збереження пiдприємства в належному станi , а саме: робочих мiсць, охорону матерiальних цiнностей, пiдтримки в робочому станi обладнання, будiвель та споруд - всi затрати якi накопичилися на незавешеному виробництвi i не пiтвердженi випуском продукцiї, вiдносити на збиток виробництва за перiод з жовтня по грудень 2011 року.
Текст аудиторського висновку Аудитор: фiзична особа - приватний пiдприємець Тоцька Н.В.
Iдентифiкацiйний код аудитора за ЄДРПОУ: 2392308806


Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
" Машбудконструкцiя "
за 2011 р.Адресат:
Власникам цiнних паперiв
Дирекцiї ПАТ " Машбудконструкцiя "
Вступний параграф.


Мною, незалежним аудитором - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi Тоцька Надiя Володимирiвна здiйснено перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного Акцiонерного Товариства "Машбудконструкцiя" (надалi Товариство) : баланс станом на 31.12.2011р, звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативним документам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно - правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Мiсце проведення аудиту - Запорiзька обл., м. Орiхiв, вул. Пiсочна, 5. Перевiрку розпочато - 12 грудня 2011 року, закiнчено - 18 березня 2012 року.

Аудиторський висновок складено для подання аудиторського висновку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики).

Аудиторський висновок, який подається до Комiсiї складений вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" ( 448I96-ВР ), статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть" ( 3125-12 ), "Про акцiонернi товариства" ( 514-17), Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 N 1360, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122I2 ( v22_2230-03 ) "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".


Повне найменування Товариства: - Публiчне Акцiонерне Товариство
"Машбудконструкцiя"

Код ЄДРПОУ - 00443074

Мiсцезнаходження Товариства: - 70500,Україна , Запорiзька обл.,
Орiхiвський район,
м. Орiхiв, вул. Пiсочна, 5.

Дата державної реєстрацiї - 30.10.1996 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти.


Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вимог чинного законодавства, та застосованої концептуальної основи. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
- розробку, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
- подання облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
За фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2011 р. несуть вiдповiдальнiсть:
" директор - Грищенко О.М.
" головний бухгалтер - Утєшева О.Г.

Вiдповiдальнiсть аудитора.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Аудит проводився у вiдповiдностi до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

o Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх у фiнансових звiтах .
o Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке враховує оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
o Аудит включає i оцiнку облiкової полiтики, коректнiсть облiкових оцiнок управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв.

Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам
для висловлення нашої думки, проте мають мiсце певнi обмеження , а саме: ми не
спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних активiв та оборотних активiв Товариства. Через характер облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
При проведеннi аудиту використовувався принцип вибiркової перевiрки iнформацiї i до уваги бралися тiльки суттєвi помилки. Аудиторська перевiрка надає об'рунтовану впевненiсть для висловлення думки.


В И С Н О В О К

Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА.

Аудитором зiбрано достатня кiлькiсть доказiв, що пiдтверджують показники
фiнансової звiтностi пiдприємства за 2010 рiк. Вiдповiднiсть даних фiнансових форм
один одному, та даним облiку пiдтверджую.

Фiнансова звiтнiсть Товариства (баланс, звiт про фiнансовi результати) складена вiдповiдно до Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку, в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю Пiдприємства, не мiстить iстотних перекручувань i адекватно вiдображає всi показники дiяльностi пiдприємства. Бухгалтерський облiк здiйснюється вiдповiдно до iснуючого законодавства України , та прийнятої облiкової полiтики пiдприємства. Надана iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв та пасивiв Пiдприємства. Прийнята система фiнансової полiтики та бухгалтерського облiку в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає чинному законодавству.

Аудитор не може отримати всю необхiдну iнформацiю, не може виконати необхiднi аудиторськi прийоми, наприклад: спостерiгати за iнвентаризацiєю основних засобiв, запасiв через обмеження у часi перевiрки, якi встановлюються клiєнтом. Однак данi проведеної iнвентаризацiї пiдтверджуються вiдповiдними даними головної книги пiдприємства.

На нашу думку, за винятком впливу коригувань , що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан на 31.12.2011року, фiнансовi результати за рiк , що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства, та з приводу яких ми висловили умовно - позитивну думку.


Стан бухгалтерського облiку, звiтностi та облiкова полiтика

Бухгалтерський облiк, в цiлому, вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року зi змiнами та доповненнями, вимогам П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, звiтнiсть складена згiдно з П(С)БО № 1, 25.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться безперервно, з дня його державної реєстрацiї. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв , затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 31.11.99 р..
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
Для забезпеченостi достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi на пiдприємствi створена постiйно-дiюча комiсiя з iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань проводилась у Товариствi згiдно дiючого законодавства.
На основi даних бухгалтерського облiку Товариством складена фiнансова звiтнiсть згiдно ст.8, П(С)БО № 1, яка утримує статтi состав та змiст яких вiдповiдає положенням (Стандартам). Бухгалтерська, статистична та фiнансова звiтнiсть складена своєчасно i в повному обсязi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з П(С)БО № 25"Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", та сформована згiдно принципiв, передбачених П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi ". Статтi ,якi наведенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають наступним критерiям :
- як що iснує вiрогiднiсть надходження, або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цiєю статтею;
- оцiнка статтi може бути достовiрно визначена.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi, звiтним перiодом є 2011 рiк, баланс пiдприємства складено на кiнець останнього дня звiтного перiоду. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена таким чином, що дає можливiсть користувачам порiвняти її зi звiтами минулого року.
Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства на 31.12.2011 року складено своєчасно i у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятої облiкової полiтики, в цiлому представляє повну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства та результати дiяльностi. Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним, вiдображеним в синтетичному облiку Товариства, окремi форми фiнансової звiтностi вiдповiдають один до одного.
Облiкова полiтика затверджена наказом керiвника № 3 вiд 04.01.2011 року i не передбачала переоцiнки товарно-матерiальних цiнностей, iнших активiв. Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не створювався. Протягом звiтного року вносилися змiни до облiкової полiтики: наказ№10б вiд 01.04.2011р., та наказ №5 вiд 10.01.2012 року на виконання рiшенням Ради ВАТ протоколи № 74 вiд 10.01.2012 року.


Облiк активiв.

Облiк основних засобiв нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї). За станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства є основнi засоби на суму - 3 263,8 тис. грн., накопичена амортизацiя - 1 307,3 тис. грн. Основнi засоби вiдображаються у балансi по первiснiй вартостi (собiвартостi) за вiдрахуванням зносу.
В т. ч. по групам на 31.12.2011 року ПАТ має на своєму балансi основних засобiв:
3 група - "Будинки та споруди" - 2068,0 тис. грн.
Накопичений знос склав - 847,5 тис. грн.,
вартiсть - 1220,5 тис. грн.;

4 група - "Машини та обладнання" - 1034,4 тис. грн.,
Накопичений знос складає - 361,3 тис. грн.
Залишкова вартiсть - 673,1 тис. грн. ;

5 група - "Транспортнi засоби" - 161,4 тис. грн.,
Накопичуваний знос склав - 98,5 тис. грн.
Залишкова вартiсть 62,9 тис. грн..
Основнi засоби вiдображаються у балансi по первiснiй вартостi (собiвартостi) за вiдрахуванням зносу. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає даним синтетичних рахункiв. Метод амортизацiї застосовано згiдно з дiючим податковим законодавством: в 1 кв. 2011року застосовувалось: 1 група - 5%, 2 група - 25%, 40%, 3 група - 15%, 24%, 4 група - 45%, а починаючи з 01.04.20011року - прямолiнiйний метод згiдно Податковому Кодексу України.
Згiдно п. п. 14.1 138 ПКУ, основнi засоби визначаються матерiальними активами, якi призначаються пiдприємством для використання в господарчiй дiяльностi, вартiсть яка перевищує 1000 грн. в 2011 роцi.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання ( експлуатацiї) об'єкта , який встановлюється пiдприємством при визначеннi об'єкта активом. Вартiсть основних засобiв, яка амортизується по кожному об'єкту визначена по даним бухгалтерського облiку станом на 01.04.2011 року, а саме як первiсна вартiсть з урахуванням капiталiзованих витрат на модернiзацiю, модифiкацiю, дообладнання та лiквiдацiйної вартостi.
Згiдно ПБО .7 установлено прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
В результатi iнвентаризацiї основних засобiв на 01.04.2011 року загальна вартiсть основних засобiв по даним бухгалтерського облiку виявлена менша чим загальна вартiсть всiх груп основних фондiв по даним податкового облiку, в результатi чого тимчасову рiзницю амортизувати в податковому облiку, як окремий об'єкт на протязi трьох рокiв з допомогою прямолiнiйного методу.
Операцiї по придбанню та списанню основних засобiв вiдображались вiрно та своєчасно. Основнi засоби вiдображенi по фактичнiй вартостi їх придбання, транспортування, з урахуванням iндексацiй. Формування вартостi основних засобiв, бухгалтерський облiк надходження, реалiзацiї, вибуття основних засобiв ПАТ "Машбудконструкцiя" в усiх суттєвих моментах вiдповiдає П(С)БО № 7 " Основнi засоби ".
За 2011 рiк основних засобiв вибуло на суму - 1016,3 тис. грн.. В 2011 роцi придбано основних засобiв на суму - 11,8 тис. грн.. Нараховано амортизацiї за рiк - 340.5 тис. грн. Амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики ВАТ. Порушень в нарахуваннi зносу та облiку не виявлено. На кiнець року основнi засоби зношенi на 59,9%.
Орендованих основних засобiв немає, в оренду основнi засоби не здавалися. Розбiжностей мiж аналiтичним та синтетичним облiком основних засобiв не виявлено. Переоцiнку основних засобiв у 2011 роцi Товариство не проводило.
На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим на розгляд аудитору. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступень розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають П(С)БО № 7 " Основнi засоби ", затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 року зi змiнами та доповненнями
Станом на 31.12.2011 року пiдприємство має iншi необоротнi активи - 38,0 тис. грн_ Облiк нематерiальних активiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО № 8 " Нематерiальнi активи ".
У 2011 роцi Товариство не мало довгострокових фiнансових iнвестицiй, довгострокових бiологiчних активiв.

Облiк запасiв . Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi - П(С)БО).
Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО № 9.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства та затвердженi в установленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".
Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9, вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання.
На кiнець звiтного перiоду ( на 31.12.2011 року ) на балансi Товариства згiдно даних бухгалтерського облiку запасiв налiчується на суму - 374,3 тис. грн.. В т. ч. - Готова продукцiя - 110,3 тис. грн., виробничi запаси - 264,0 тис. грн..
Первиннi документи по облiку матерiальних цiнностей мають всi необхiднi реквiзити i в бухгалтерському облiку здiйснюються своєчасно i в повному обсязi. Аудитори зазначають, що вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно затверджених актiв списання матерiальних запасiв. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.

Дебiторська заборгованiсть. Порядок визнання , оцiнка реальностi, класифiкацiя дебiторської заборгованостi та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть проводилось у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Вiдповiдно до п.7 цього стандарту поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється резерв згiдно з методом, який пропонує П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Товариством на кiнець року резерв сумнiвних боргiв не створювався. Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi Товариство здiйснювало шляхом безперервного списання на витрати.
Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2011року на балансi Товариства становить:
- за товари, роботи, послуги - 178,5 тис. грн.;
резерв сумнiвних боргiв - немає. ;
- iнша поточна - 8,1 тис. грн..

Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Облiк касових операцiй, залишкiв каси ведеться вiдповiдно до вимог законодавства України. Залишок грошових коштiв пiдтверджений довiдками обслуговуючих банкiв та касовою книгою, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства рахується:
- грошовi кошти
в нацiональнiй валютi - 10,9 тис. грн.;
в iноземнiй валютi - немає ;Облiк зобов'язань.

Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування пiдприємством не формувалось. Облiк розрахункiв здiйснювались згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання", подiленi на довгостроковi та поточнi.
Довгострокових зобов'язань у 2011 роцi пiдприємство немає.
Поточнi зобов'язання вiдображають реальну заборгованiсть за отриману сировину та матерiали, роботи та послуги, поточнi зобов'язання перед бюджетом та соцiальними фондами, робiтниками по оплатi працi, яка оцiнена у балансi за цiною її погашення.

Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства рахується:
- кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - немає.
- поточнi зобов'язання за розрахунками
з бюджетом - 0,4 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками
зi страхування - немає.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками
з оплати працi - немає.;
- iншi поточнi зобов'язання - 5,3 тис. грн.;

На нашу думку, розкрита у фiнансовiй звiтностi iнформацiя про зобов'язання Товариства, в цiлому, справедливо та достовiрно вiдображена вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання". Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П(С)БО № 11 "Зобов'язання".


Власний капiтал.

Статутний капiтал ПАТ "Машбудконструкцiя" як на початок так i на кiнець 2011 року складає 25,7 тис. грн.
Показники 1 роздiлу пасиву балансу станом на 31.12.2011 р. виглядають наступним чином:

-ряд.300 "Статутний капiтал" - 25,7 тис. грн.;
-ряд.330"Додатковий капiтал" - 3 634,8 тис. грн.;
-ряд.340"Резервний капiтал" - 5,0 тис. грн.;
-ряд.350"Непокритий збиток" - (1104,9) тис. грн.;
-ряд.380"Власний капiтал Усього" - 2560,6 тис. грн..

Формування статутного фонду. Статутний фонд пiдприємства за станом на 31.12.2011 року становить 25,7 тис. грн., який подiлений на 102654 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, форма iснування акцiй - бездокументарна. Випуск акцiй зареєстровано Запорiзьким Територiальним управлiнням ДКЦПФР (свiдоцтво № 77I08I1I10 вiд 27.05.2010 року). Розмiр Статутного фонду протягом року не змiнювався. Додатковий випуск акцiй Товариством не проводився.
Засновником товариства є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзький областi , частка в Статутному фондi на 31.12.2011 року вiдсутня. Станом на 31.12.2011 року зареєстрований статутний капiтал Товариства сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. Розмiр статутного фонду (капiталу) вiдображений в фiнансової звiтностi вiдповiдає установчим документам.
Iнформацiю про власний капiтал розкрито повно вiдповiдно до П(С)БО № 5 " Звiт про власний капiтал". Пiдтверджую вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку власного капiталу на пiдприємствi нацiональним стандартам України.
На нашу думку, власний капiтал та його структура у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2011 року вiдображенi справедливо й достовiрно, вiдповiдно Нацiональних Положень ( Стандартiв ) бухгалтерського облiку.
Облiк фiнансових результатiв.

Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку № 70 "Доходи вiд реалiзацiї " в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi - П(С)БО № 15).
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi Всього Чистий доход у 2011 роцi Товариства становить - 2052,4 тис. грн., в т.ч.:
- доход (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1967,1 тис. грн.;
- Iншi операцiйнi доходи - 69,1 тис. грн.;
- Iншi доходи - 16,2 тис. грн..
Склад доходiв та розкриття їх у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдає вимогам
П(С)БО № 15 " Доходи", П(С)БО № 25"Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"
Вказанi доходи вiдображались на пiдставi первинних документiв - актiв виконаних робiт. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудиторами не встановлено.
Витрати на дiяльнiсть протягом 2011 року здiйснювались згiдно П(С)БО №16 "Витрати", та П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Вiдображення витрат Пiдприємством за 2011рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291.
Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно витрат Пiдприємства за 2011 рiк, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Витрати Товариства за 2011 рiк склали - 2483,8 тис. грн., в т.ч.:
- Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1856,9 тис. грн.;
- Iншi операцiйнi витрати - 626,9 тис. грн..
Склад витрат в цiлому сформований вiрно. Чистий прибуток ( збиток ) Товариства за 2011 рiк склав - (- 460,6) тис. грн..
На нашу думку звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.


Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Нами зроблено аналiз вартостi чистих активiв Товариства у порiвняннi з розмiром статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2011 року та мiнiмальним розмiром статутного капiталу вимогам законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 2560.600 тис. грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу ( 25.700 тис. грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.


Наявнiсть особливої iнформацiї.

При перевiрцi розкриття iнформацiї про будь-якi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв було встановлено наступне: протягом 2011 року Товариством було вчинено дiї, iнформацiя про якi за статтею 41 Закону Україна "Про цiннi папери та фондовий ринок" належить до особливої iнформацiї та пiдлягає оприлюдненню:

" 05.04.2011 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб на пiдставi рiшення загальних зборiв Протокол № 16 вiд 05.04.2011 року:
" звiльнено
директор - Грищенко Олександр Миколайович
головний бухгалтер - Утешева Ольга Григорiвна
голова ревiзiйної комiсiї - Сопуляк Володимир Васильович
член ревiзiйної комiсiї - Гайдар Любов Iванiвна
член ревiзiйної комiсiї - Сиротенко Тетяна Олександрiвна
голова ради товариства - Бондаренко Вiктор Григорович
заступник голови ради товариства - Iванишин Анатолiй Васильович
член ради товариства - Терещенко Сергiй Олександрович
член ради товариства - Вальчук Олександр Андрiйович
секретар ради - Утешева Ольга Григорiвна

" призначено
директор - Грищенко Олександр Миколайович
головний бухгалтер - Утешева Ольга Григорiвна
голова ревiзiйної комiсiї - Сопуляк Володимир Васильович
член ревiзiйної комiсiї - Гайдар Любов Iванiвна
член ревiзiйної комiсiї - Черемисiна Марiя Василiвна
голова наглядової ради - Бондаренко Вiктор Григорович
заступник голови наглядової ради - Iванишин Анатолiй Васильович
член наглядової ради - Терещенко Сергiй Олександрович
член наглядової ради - Вальчук Олександр Андрiйович
член наглядової ради - Утешева Ольга Григорiвна

посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особлива iнформацiя оприлюднена та надiслана в Запорiзьке ТВ ДК ЦПФР .

Стан корпоративного управлiння.

Для оцiнки стану впровадження принципiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства нами проведено тестування, аналiз та iншi аудиторськi процедури, пов'язанi з дотриманням цього питання чинному законодавству України.
При вивченнi цього питання ми керувались рiшенням ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. № 571 "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння ", вiдповiдно до якого принципи корпоративного управлiння дають вiдповiдi на наступнi питання:
- як мобiлiзувати капiтал;
- яким чином здiйснювати належний контроль за його ефективним використанням.
Корпоративне управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимогам чинного законодавства України та Статуту акцiонерного товариства.
Управлiння товариством здiйснюють:
- вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства;
- наглядова рада;
- дирекцiя товариства;
- ревiзiйна комiсiя.
Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. До компiтенцii загальних зборiв вiдноситься питання визначенi згiдно законодавства Украiни i якi є виключна компiтенцiя загальних зборiв. В Товариствi створено наглядову раду Товариства, яка займається управлiнням Товариств, та попереднiм розглядом усiх питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснюе керiвництво його поточною дiяльнiстю. Дирекцiя є пiдзвiтною загальним зборам i наглядовiй радi. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", в акцiонерному товариствi створена ревiзiйна комiсiя, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року.
У 2011роцi в Товариствi вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв 05 квiтня 2011року . Рiшення про скликання загальних чергових зборiв приймалося Наглядовою радою товариства.
На пiдставi проведеного тестування, аналiзу та iнших аудиторських процедур, на нашу думку, оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння задовiльна.

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства).

За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi не вiдбувалось, а аудиторською перевiркою не виявлено.
Товариством в 2011роцi списано ОЗ на суму бiльш як 10% вартостi активiв, а саме - 16% вiд вартостi активiв товариства. Рiшення затверджено загальними зборами акцiонерiв ПАТ вiд 25.04.2012 року.


Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму).

Тоцька Надiя Володимирiвна - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка здiйснює дiяльнiсть на пiдставi:
- Свiдоцтва "Про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги" № 3329, виданого Аудиторською палатою України 29 сiчня 2004 року за № 131, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 грудня 2008 року № 197I3;
- Сертифiката аудитора Серiї А № 005649, Виданого Аудиторською палатою України 25 грудня 2003 року, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 жовтня 2008 року № 195I2;
- Свiдоцтво АБ № 000863 рег. № 950, згiдно Рiшення ДК ЦПФР № 175 вiд 17.02.2009 року.
Мiсцезнаходження: Україна, 70600, Запорiзька обл., м. Пологи, вул. Iнтернацiональна, 27А.
ТелефонIфакс: (06165) 2-17-40, моб. (050) 931-64-33;
Електронна пошта: plgaudit@mail.ru.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту.

Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 05 грудня 2011р. № 1. Аудит проведено в перiод з "05" грудня 2011 року по "26" квiтня 2012року.
Дата аудиторського висновку : "26" квiтня 2012 року.

Приватний Аудитор Тоцька Н.В.

Сертифiкат аудитора А № 005649
Виданий рiшенням Аудиторської Палати
України № 130 вiд 25 грудня 2003 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товарна продукцiя (в дiючих цiнах), всього за 2011 рiк ; тис.грн. - 2027,1
1. Охолоджувальна аппаратура тис.грн. - 1574,6
в т.ч. повiтрянi охолоджувачi шт. 4
теплообмiннi апарати шт. 45
2. Iнша полiетиленова продукцiя тис. грн. - 90,7
3. Вузли та деталi тис. грн. - 861,8


Основнi види продукцiї якi виготовляються на ПАТ "Машбудконструкцiя":

Повiтроохолоджувачi; Охолоджувачi; Теплообмiнники; Дверi холодильних камер; Рами колбаснi; Труби поребренi бiметалiчнi; Нестандартне обладнання для мясомолочної та переробної промисловостi.

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти:

ЗАО пIк "Днiпропетровський"; ТОВ НВП "Iнжемаш" м. Київ; ТОВ"Глобiнский мк, ВАТ"Куйбиевський Азот" Россiя м. Толлятi ; НIО "Холод" м. Одеса, ТОВ " ООО - Маяк" м. Харкiв,ПАТ "Орiхiвський хлебокомбiнат", ЗАТ"Днiпромлiт", ЗАТ"КАТМА",ВП"Технолог",ЗАТ"Крофт Фудз України", ЗАО"Контi".

Особливостi стану розвитку виробництва:

При надходженнi замовлень на виготовлення продукцiї, заключаються договори з реальними можливостями пiдприємств: виготовлювача i замовника.

Продаж продукцiї замовникам провадиться з попередньою оплатою 50 % для закупiвлi матерiалiв та комплектуючих, а решта 50 % пiсля виконання замовлення, згiдно договору, лише труби поребренi зi
100 % оплатою.
Комплектуючi та матерiали для виготовлення продукцiї пiдприємство закуповує у м. Днiпропетровськ ЧП " Сплав "; ООО " Раритет " - труби; у м. Запорiжжя ТОВ "Юнитон", ДК Сетаб Україна,
ЗАО "Запорiжметалоопторг" - сталь листову, у м.Донецьку АОЗТ "Втормет" - сплав алюмiнiю.

Значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства низька платiжеспрможнiсть замовникiв.
Цiни на виготовляєму продукцiю узгоджуємо з кожним замовником згiдно договору.

Основнi конкуренти :

"Метекс" м. Сiмферополь - охолоджувачi, теплообмiнники;
м. Рiвне - Дверi холодильних камер, Рами колбаснi.
Товарна продукцiя (в дiючих цiнах), всього; тис.грн. - 2027,1
1. Охолоджувальна аппаратура тис.грн. - 1574,6
в т.ч. повiтрянi охолоджувачi шт. 4
теплообмiннiапарати шт. 45
2. Iнша полiетиленова продукцiя тис. грн. - 90,7
в т.ч. колеса полiетиленовi шт. 1789
4. Нестандартне обладнання тис. грн. - немаэ
в т.ч. дверi холодильних камер шт. немаэ
5. Iнше обладнання тис. грн. - 361,8


Основнi види продукцiї якi виготовляються на ПАТ "Машбудконструкцiя":

Повiтроохолоджувачi; Охолоджувачi; Теплообмiнники; Дверi холодильних камер; Рами колбаснi; Труби поребренi бiметалiчнi; Нестандартне обладнання для мясомолочної та переробної промисловостi.

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти:

ЗАО пIк "Днiпропетровський"; ТОВ НВП "Iнжемаш" м. Київ; ЧМАП "Горлишко" м. Київ;
ТОВ "Скандинавiя плюс"; ВАТ "Орiхiвський хлiбокомбiнат".

Особливостi стану розвитку виробництва:

При надходженнi замовлень на виготовлення продукцiї, заключаються договори з реальними можливостями пiдприємств: виготовлювача i замовника.

Продаж продукцiї замовникам провадиться з попередньою оплатою 50 % для закупiвлi матерiалiв та комплектуючих, а решта 50 % пiсля виконання замовлення, згiдно договору, лише труби поребренi зi
100 % оплатою.
Комплектуючi та матерiали для виготовлення продукцiї пiдприємство закуповує у м. Днiпропетровськ ЧП " Сплав "; ООО " Раритет " - труби; у м. Запорiжжя ТОВ "Юнитон", ДК Сетаб Україна,
ЗАО "Запорожметалоопторг" - сталь листову, у м.Донецьку АОЗТ "Втормет" - сплав алюмiнiю.

Значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства низька платiжеспрможнiсть замовникiв.
Цiни на виготовляєму продукцiю узгоджуємо з кожним замовником згiдно договору.

Основнi конкуренти :

"Метекс" м. Сiмферополь - охолоджувачi, теплообмiнники;
м. Днiпропетровськ , м. Рiвне - Дверi холодильних камер, Рами колбаснi.


Заходи щодо зниження ризикiв:

Для планової роботи пiдприємства, необхiдно мати потрiбну кiлькiсть договорiв, для
виконання взятого плану - прогнозу на 2011 рiк у сумi 1500 тис.грн.
На ПАТ "Машбудконструкцiя" вiддiлу маркетингу немає, договорами та замовленнями iз
замовниками займається технiчний вiддiл, якi приймаються на мiсяць вперед i виконуються з
урахуванням можливостей замовника i пiдприємства у зумовлений договором строк.

Чим продукцiя особлива:

Продукцiя, яка виробляється на пiдприємствi потрiбна для переробної промисловостi а
саме:
Повiтроохолоджувачi постаментнi, модульнi розсiльнi, амiачнi марок
ВОМ- БЛП, ВО - БЛП для створення температурних режимiв в камерах холодильного
зберiгання харчових продуктiв.
Складається iз 4 -х основних вузлiв:
- випарювальної батареї;
- пiддону,
- дифузору,
- вентиляцiйного вузла.

Батарея набирається iз поребрених бiметалезних труб рiзних типорозмiрiв.
Холадоагентом являється амiак . Вiдтаювання апарату проводиться гарячими парами амiаку.
Додатково для цих цiлей використовується зрошувальна установка, яка розмiщена у дифузорi.
Виготовлення проводиться за кресленнями та технiчними характеристиками заданими
замовниками.

Кондицiонер (Охолоджувач).
Кондицiонер входить в комплект обладнання камер сушки, копчення та теплової обробки
м'ясопродуктiв.
Система забезпечення хладогеном автономна або централiзована.
Хладоагентами являється : фреон, амiак, розсiл.
Комплектується холодильною машиною та арматурою зарубiжних виробникiв.
Матерiал каркасу - нержавiюча сталь.
Виготовлення проводиться за кресленнями та технiчними характеристиками заданими
замовниками.

Повiтронагрiвачi ( Калорифер) з теплоносiєм - пара ( вода марки КП).
Калорифер призначений для нагрiву повiтря в системах вентиляцiї, кондицiювання, повiтряного
опалення та сушильних установках на пiдприємствах харчової промисловостi.
Робочий тиск 1,2 Мпа. Марки КП 411 i КП 412 виготовляється з 2 - х вхiдними по пару.
Приєднувальнi розмiри мають єдиний типорозмiр 125 мм; що забезпечує
взаємозамiняємiсть. Теплообмiнним елементом являється поребрина бiметалева труба з елiпсною
формою ребра типорозмiром 5 мм.
Виготовлення проводиться за кресленнями заданими замовниками.
Теплообмiнники
Теплообмiнник призначений для зовнiшнього середовища (повiтря, вода i т .п.).
Хладоагентом може бути: амiак, розсiл, етиленглiколь, фреон.
Габаритнi розмiри, призначення та площа теплообмiнника визначається замовником.
Теплообмiнник представляє собою батарею (пучок) iз бiметалевих поребрених
труб, зв'язаних мiж собою калачами та колекторами. Верхня частина його
зашивається листом, а в нижнiй частинi знаходить знiмальний або стацiонарний
пiддон.

Секцiя iз мiдних труб.
Цими секцiями набирається теплообмiнна батарея , працююча на фреонi.
Секцiя складається iз чотирьох мiдних труб дiаметром 10, 12, або 14 мм.
На них насадженi мiднi або алюмiнiєвi пластини на вiдстанi 5 мм. Розмiр
пластини, мм, 80 х 80 х 0,5 .
Мiж центровий розмiр - 40 мм. Кiлькiсть пластин на 1 п.м. труби складає 185-
190 штук. Кiнцi труб розвальцьованi пiд пайку їх з калачем.

Труба поребрена бiметалiчна.
Застосовується як основний елемент при виготовленнi холодильних та теплообмiнних апаратах
(калориферах, повiтроохолоджувачах, кондицiонерах, батареях i т. п.). Поребринi труби тягнутої (сталь
20, нержавiючої, мiдної) проводиться алюмiнiєвим сплавом АК - 7 пiд тиском, що гарантує високий
КПД тепловiддачi.
Довжину поребреної труби визначає замовник, але не бiльше 5-ти метрiв.
Технiчна характеристика:
Дiаметр пореб. труби,d., мм 10 14 20 25 25 25 25 25 38
Шаг поребрення, s, мм 6 7,5 5 5 13 16 20 5 20
Дiаметр ребра, D,мм 38 48 70х40 65 80 80 80 70х40 95
Поверхня теплообмiну 1 п.м.
перебраної труби, кв.м 0,36 0,45 0,76 1,13 0,76 0,65 0,51 0,56 0,68
товщина ребра,мм
основа 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2
вершини 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Маса 1 п.м поребр. труби,кг 1,3 1,9 2,1 3,1 4,0 3,9 3,1 3,5 4,2

Дверi iзотермiчнi для холодильних i термокамер.
Виготовлення двопалих та однопалих розпашних з iлюмiнатором та без нього.
Дверi витримують температуру до мiнус 25 градусiв Цельсiя без пристою тепло обiгрiвання за
рахунок силiконового ущiльнювача. Двопалi дверi мають косий захiд. Фiксування кожної
ствiрки автономне. В якостi iзоляцiйного матерiалу застосовується пiнополiуритан.
Товщина дверного полотна залежить вiд температури всерединi камери та коливається вiд
70 до 120 мм. Матерiалами являється нержавiючий прокат. Петлi, защiпки, фiксатори також
виконуються iз нержавiючої сталi. Петлi пiд ємнi вiдлитi iз ЦАМу, покритi порошковою
фарбою. Пристрiй петель дозволяє ущiльнити максимально порогову частину дверного
пройому.
Замовник має право вносити свої пропозицiї вiдносно матерiалiв та розмiрiв.

Колесо полiамiдне: D 200, D 160, D 100
Застосовується як запасна частина до тари-обладнання, рамi-вiзку. Неповоротне. Колiр - рiзноманiтний.
Допустима навантаження, кг, не бiльше 63.
Зовнiшнiй Внутрiшнiй Дiаметр Товщина Товщина Маса колеса,
Дiаметр дiаметр, мм ступицi, мм обода ступицi, кг не бiльше
колеса, мм мм мм

200 20 45 38 42 0,6
160 20 55 38 42 0,5
100 14 28 36 40 0,17


Калачi iз труби D 25; D 38 мм
Калачi iз труби тягнутої D 25; D 38; iз сталi 20 або нержавiючої виготовляється на трубогнучкому
станку.
Радiус згину для труби D 25-45; 50; 55; 60; 80.
Для труби дiаметром 38 радiус згину 70; 80; 90.
Для зручностi зварювання з трубою поребреної прямого вiдрiзка труби вiд радiуса згину складає вiд 5 до
30 мм.
Перспективи виробництва:
Перспектива нашого виробництва у освоєннi нової продукцiї, нових технологiй,
удосконаленнi виготовляє мого обладнання, пiдвищення якостi наших виробiв.
У 2008 роцi, створено дiльницю по виготовленню пористих блокiв, якi використовуються
для будiвництва зовнiшнiх та внутрiшнiх стiн, перегородок, для утеплення полiв та дахiв.
Завдяки малiй об'ємнiй вазi та коефiцiєнту теплопровiдностi, пiнобетоннi блоки дозволяють:
- зменшити розрахункову товщину зовнiшнiх стiн бiльше, чим у 2 рази;
- у 3 рази пiдвищити економiю тепла для обiгрiву будiвель;
- одержувати значну економiю цементного розчину, фундаментного блоку,
транспортних засобiв та витрат на оплату муляра;
- виключити гравiйний наповнювач та шлаки, що полiпше екологiчнi
характеристики будiвель;
- вiн не горить, не гнiє, морозостiйкий, легко пiддається механiчнiй обробцi:
пиляється, рубається в нього легко забивати гвiздки, вкручувати шурупи, що значно
полегшить роботу будiвельникiв та новоселiв при благоустрої квартир;
Область примiнення :
- будiвництво житлових, промислових будiвель, садiвничих будiвель, гаражiв;
- утеплення дiючих стiн;
- утеплення покрiвлi.

По об'єму пеноблок розмiром 600х200х300 рiвний 11,2 силiкатного, та 14,3 красного,
економiя розчину у 3,8 рази бiльше, чим при звичайнiй цегельнiй кладцi.
20 см стiни iз пiнобетону по теплопровiдностi замiнює 76 см стiни iз силiкатної цегли и 94
см стiни iз шлакоблоку.
Пiдприємство заключило договiр на дотацiю Орiхiвського районного центру зайнятостi для
створення нових робочих мiсць - це професiї формувальника, у кiлькостi 3 чоловiк.
На 2010 рiк заплановано створення дiльницi по виготовленню та ремонту пiддонiв, євро
пiддонiв та дiльницю по ремонтну електродвигунiв та електрообладнання .
Це такi професiї: столяра, пiдсобного робiтника та електромонтера з ремонту
електрообладнання, всi вони будуть створенi на умовах дотацiї центру зайнятостi.


Виробничi потужностi

У зв'язку з тяжким фiнансовим положенням наших замовникiв, та сезонною замовленнiстю на
виготовлення продукцiї та постiйне збiльшення цiн на постачальницькi сировину та матерiали,
наше пiдприємство не взмозi збiльшити виробничi потужностi, хоча розрахункова потужнiсть
пiдприємства складає 1,5 тисяч чоловiк, а фактично за звiтний рiк 2009 - 34 чол.
Бiльша частина корисної площi не використовується у виробництвi за призначенням, у зв'язку з
вiдсутнiстю попиту на виготовлення продукцiї.

24.04.2011року було закючено контракт №16 з ЗАО"Куйбишевський Азот(Росiя,м. Тольяттi).Сума контракту- 111376 євро.Згiдно контракту було виготовлено продукцiю: секцiї теплообменних апаратiв в кiлькостi - 32 шт., якi було реалiзовано з попередньою оплатою. На кiнець року на валютному рахунку валюти не злишилось.Вiдьемне значення курсових рiзниць становить - 14220грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування ПАТ "Машбудконструкцiя"
Iнформацiя про придбання емiтента , грн..


2004р
Приход Розход
Кiльк. Сума кiльк сума


Алюмiнiй 20500кг 151056,66 грн 16173,7 кг 142220,71 грн.
Уголки Ст3 3657 кг 7525,50 грн 3211,1 кг 5154,20 грн.
Круги Ст3 2824 кг 7385,38 грн. 1631,9 2810,79 грн.
Лист Ст3 8649 кг 19974,28 грн. 11264,4 кг 21781,38 грн.
Труби Ст3 7758 м 68087,33 грн. 10096,4 м 73462,88 грн.
Круги нIж 1297 кг 19521,62 грн. 1774,9 кг 20773,25 грн.
Лист нIж 25479,1 кг 445524,61 грн. 29932,1 кг 490509,69 грн.
Труби нIж 8714,2 м 318386,43 грн. 9495,1 м 340098,70 грн.

2005р.

Алюмiнiй 27006 кг 220846,33 грн. 25546,5 кг 206742,69 грн.
Уголки Ст3 1702 кг 3721,17 грн. 3145,4 кг 6080,51 грн.
Круги Ст3 1799 кг 5410,26 грн. 3194,3 кг 6958,36 грн.
Листи Ст3 16040 кг 46653,54 грн. 15316,2 44547,17 грн.
Труби Ст3 13164,2 м 112609,31 грн. 12585,9 м 107659,95 грн.
Круги нIж 1173 кг 21162,81 грн. 889,5 кг 16047,43 грн.
Листи нIж 20161,4 кг 382824,86 грн. 20087,2 кг 381455,66 грн.
Труби нIж 5554,7 м 200987,38 грн. 5719,7 м 206939,56 грн.

2006р.

Алюмiнiй 6979 кг 83202,50 грн. 10109,4 кг 118785,45 грн.
Круги Ст3 675,8 кг 1351,54 грн.
Листи Ст3 5078 кг 14256,56 грн. 6409,3 кг 16023,26 грн.
Труби Ст3 2924 м 29174,73 грн. 3338,3 м 28210,86 грн.
Труби мiднi 854,7 м 16605,67 грн. 560,6 м 10427,60 грн.
Круги нIж 598 кг 11130,49 грн. 849 кг 14641,70 грн.
Листи нIж 20792,7 кг 404665,25 грн. 21640 кг 401404,09 грн.
Труби нIж 2106,4 м 91176,25 грн. 2333,4 м 93090,22 грн.

2007р.

Алюмiнiй 19120 кг 225451 грн. 19509,2 кг 230009,96 грн.
Круги Ст3 385 кг 1226,62 грн. 804,4 кг 2911,54 грн.
Листи Ст3 12380,5 кг 41410,51 грн. 11618,6 кг 37179,41 грн.
Труби Ст3 10850 м 14338,93 грн. 12742 м 15425,94 грн.
Круги нIж 555 кг 16579 грн. 465,5 кг 12376,66 грн.
Листи нIж 21733 кг 537968,35 грн. 10346,4 кг 331084,54 грн.
Труби нIж 3270,4 м 78448,97 грн. 3923,7 м 83522,71 грн.


2008р.

Алюмiнiй 11825 152916,00грн. 11315,8 146261,69 грн.
Круги ст3 557 3181,67 грн. 1331,7 3894,85 грн.
Листи ст3 10071 49126,39 грн. 14326,1 60072,22 грн.
Труби ст3 9195,1 139598,00 грн. 10288,4 141337,28 грн.
Круги нIж 130 4448,27 грн. 312,6 8457,27 грн.
Листи нIж 7824 224514,7 грн. 9983,6 295316,79 грн.
Труби нIж 1927,9 101623,27 грн. 2937,8 148728,03 грн.


2009р.

Алюмiнiй 2092.5 25218,17грн. 2585,2 31671,88 грн.
Круги ст3 125 660,20 грн. 324,6 1541,11 грн.
Листи ст3 7247 29535,83 грн. 6915,1 27690,68 грн.
Труби ст3 893,8 10230,01 грн. 1340,0 18240,60 грн.
Круги нIж 45,8 1263,18 грн.
Листи нIж 2137 74451,66 грн. 3101,4 100137,62 грн.
Труби нIж 1352,8 71612,13 грн. 1306,5 70357,56 грн.

2010р.

Алюмiнiй 3631 544976,16грн. 3518,8 52595,14 грн.
Круги ст3 215 1366,96 грн. 198,10 791,92 грн.
Листи ст3 3364.5 19355,99 грн. 4177,8 23079,15 грн.
Труби ст3 2011 34371,75 грн. 1987,0 33657.44 грн.
Круги нIж 21,8 620,19 грн.
Листи нIж 3977 145229,33 грн. 3406,8 119734,30 грн.
Труби нIж 1007,4 98565,20 грн. 885,08 67101,78 грн.

2011р.

Алюмiнiй 11322 209219,99грн.
Круги ст3 51.6 32,08 грн.
Листи ст3 3730 21955,19 грн.
Листи нIж 431 15146,67 грн.
Труби нIж 308 49333,34 грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби використовуються за призначенням.
Основнi засоби.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв -
3263,8 тис. грн.
Залишкова вартiсть - 1956,5 тис. грн. Основнi засоби
вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi за вiдрахуванням зносу.
Метод амортизацiї застосовано згiдно з дiючим законодавством про оподаткування прибутку по нормах i в розрахунках на 1 квартал 2011 року:
1 група - 5%
2 група - 25%; 40%
3 група - 15%; 24%
4 група - 45%.
Згiдно п. п. 14.1 138 ПКУ, основнi засоби визначаються матерiальними активами, якi призначаються пiдприємством для використання в господарчiй дiяльностi, вартiсть яка перевищує 1000 грн. в 2011 роцi.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання ( експлуатацiї) об'єкта , який встановлюється пiдприємством при визначеннi об'єкта активом.
Вартiсть основних засобiв, яка амортизується по кожному об'єкту визначена по даним бухгалтерського облiку станом на 01.04.2011 року, а саме як первiсна вартiсть з урахуванням капiталiзованих витрат на модернiзацiю, модифiкацiю, дообладнання та лiквiдацiйної вартостi.
Згiдно ПБО .7 установлено прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
В результатi iнвентаризацiї основних засобiв на 01.04.2011 року загальна вартiсть основних засобiв по даним бухгалтерського облiку виявлена менша чим загальна вартiсть всiх груп основних фондiв по даним податкового облiку, в результатi чого тимчасову рiзницю амортизувати в податковому облiку, як окремий об'єкт на протязi трьох рокiв з допомогою прямолiнiйного методу.
На 31.12.2011 року ПАТ має на своєму балансi основних засобiв:
3 група - "Будинки та споруди" - 2068,0 тис. грн.
Накопичений знос склав - 847,5 тис. грн.,
Залишкова вартiсть - 1220,5 тис. грн.
4 група - "Машини та обладнання" - 1034,4 тис. грн.,
Накопичений знос складає - 361,3 тис. грн.
Залишкова вартiсть - 673,1 тис. грн.
5 група - "Транспортнi засоби" - 161,4 тис. грн.,
Накопичуваний знос склав - 98,5 тис. грн.
Залишкова вартiсть 62,9 тис. грн.

Придбано основних засобiв за 2011 рiк на суму - 11,8 тис. грн.
В т.ч. : група 3 " Передавальнi пристрої" - 4,8 тис. грн.
(трансформатори струму ТПА 10У3 - 2 шт. листопад 2011 року).
Група 4 " Машини та обладнання" - 7,0 тис. грн.
В т.ч. : Багатофунцiональн. лiчильник ел. енергiї
Альфа - 1140 ( квiтень 2011 р.) - 3,0 тис. грн.
Насос (Агрегат електронасосного доцентрового для води ЕВЦ - 6- 10-110
червень 2011 р.) - 4,0 тис. грн.
Вибуло основних засобiв за 2011 рiк - 1016,3 тис. грн.
В т.ч.: група 3 " Будинки та споруди" - 265,3 тис. грн.
В т.ч.: 1. Мазутосховище i насосна ( травень 2011 р.) - 60,4 тис. грн.
2. Естакада для зливу мазута ( травень 2011 р.) - 51,4 тис. грн.
3. Насос НА - 150 пiдєм. ( травень 2011 р.) - 3,7 тис. грн.
4. Насос ЦВК - 4- 112 ( травень 2011 р.) - 12,2 тис. грн.
5. Склад заповнювачiв ( липень 2011 р.) - 137,6 тис. грн.
Група 4 " Машини та обладнання" - 749,4 тис. грн.
В т.ч. : 1 . Пилорама Р -634 ( травень 2011 р.) - 7,1 тис. грн.
2. Дiльниця лиття пiд тиском ( травень 2011 р.) - 221,1 тис. грн.
3. Агрегат АРС - Х - 400 ( травень 2011 р.) - 2,5 тис. грн.
4. Станок Р - 6ВС - 185-170 ( травень 2011 р.) - 2,8 тис. грн.
5. Ливарна форма ф 14 t-7,5 2 шт. ( червень 2011 р.) - 81,8 тис. грн.
6. Ливарна форма ф 25 t-13 2 шт. ( червень 2011 р.) - 55,4 тис. грн.
7. Матричний блок ф 10 t-20 ( червень 2011 р.) - 22,8 тис. грн.
8. Пресформа ПЮР - ПАК ( липень 2011 р.) - 163,4 тис. грн.
9. Матричний блок ф 16 t-5 ( липень 2011 р.) - 24,3 тис. грн.
10. Ливарна фора ф 25 t-5 (липень 2011 р.) - 84,6 тис. грн.
11. Ливарна форма ф 25х2 t-5 (липень 2011 р.) - 82,3 тис. грн.
12. Касовий апарат ( вересень 2011 р.) - 1,3 тис. грн. Група 5 " Транспортнi засоби" - 1,6 тис. грн.
В т.ч. Тент автомобiльний - 1,6 тис. грн.

Знос складає:Будiвлi та споруди - 37,7%, машини та обладнання - 34.0%, транспортнi засоби- 46,1%.Ступень використання основних засобiв:
-будiвлi та споруди - 70%
-машини та обладнання - 65%
-транспортнi засоби -100%
Обмежань на використаня майна немає.
В 2011 р. ОЗ ненадавалися в оренду. Орендованих засбiв немає, кредитiв немає. Виробничi потужностi
У зв'язку з тяжким фiнансовим положенням наших замовникiв, та сезонною замовленнiстю на виготовлення продукцiї та постiйне збiльшення цiн на постачальницькi сировину та матерiали, наше пiдприємство не взмозi збiльшити виробничi потужностi, хоча розрахункова потужнiсть пiдприємства складає 1,5 тисяч чоловiк, а фактично за звiтний рiк 2010 - 27 чол. Бiльша частина корисної площi не використовується у виробництвi за призначенням, у зв'язку вiдсутнiстю попиту на виготовлення продукцiї.

Екологiчнi питання, плани розмiщення основних засобiв (шкiдливi, не шкiдливi).

На пiдприємствi розмiщено бiльше 80 видiв технологiчного обладнання, механообробних станкiв, зварювальне обладнання, обладнання для виготовлення пеноблокiв, ливарнi машини для лиття пiд тиском, всi вони вiдповiдають нормам екологiчного контролю згiдно дiючого природоохоронного законодавства.
Дозвiл № 2323910100-18 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Видано Держу правлiнням охорони навколишнього природного середовища в Запорiзькiй областi.
Висновок: Запорiзької обласної санiтарно - епiдемiологiчна станцiя.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства низька платоспроможнiсть замовникiв. Рiвень впровадження новий технологiй., нових товарiв дуже низький iз-за вiдсутностi наукової бази на пiдприємствi. Лише спiвпраця з науково - виробинчими пiдприємствами НВП "Iнжемаш" м. Київ, НIО "Холод" дає змогу модернiзувати та удосконалювати виготовляєму продакцiю з урахуванням побажань замовникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Пiльг по податковому податку не маємо.
Фактiв виплати штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства за 2011 рiк не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування проводиться за рахунок власних коштiв.
Розрахунки з замовниками ведуться вчасно, фiнансове становище залежить вiд оплати замовниками за виготовляєму продукцiю згiдно договорiв i в срок.
Дебiторська заборгованiсть становить 178,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiстьНа початок року На кiнець року

2005р.

606,3 тис.грн.. 630,3 тис.грн..

1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 583212,79
2.ВАТ"Золотоноша м'ясокомбiнат" 1004,85
3.ТОВ "Агро-МБК" 92917,13
4.ТОВ "Аванта-Днiпро" 13207,60

2006р.

630,3 тис.грн.. 534,9 тис.грн..

1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 425435,93
2.ТОВ "Аванта-Днiпро" 13207,60
3.ТОВ "Агро-МБК" 96211,02

2007 рiк

534,9 тис.грн.. 300,6 тис.грн..

1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 230060,08
2.ТОВ "Аванта-Днiпро" 13207,60
3.ТОВ "Агро-МБК" 97858,47
4.АТЗВ ВТК фiрма"Буковинка" 21738,27 по дебету

1.Одеська академiя холоду 16625,00
2.Кондитерська ф-ка "Харкiв'янка" 13580,00
3.ЗАТ Птахокомбiнат "Днiпровський" 9555,00
4.Шаповалов В.Б. 13623,37
5.ПМАП "Горлуш КО" 8805,60 по кредиту

2008р.

300,6 тис. грн.. 296,6 тис.грн..

1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 260180,84
2.ТОВ "МБК-Продукт" 46538,86 по дебету


1.ФГ "Степове" 5884,99
2.ПДПСП "Ямал" 4166,67 по кредiту


2009р.

296,6 тис. грн.. 296,6 тис.грн..

1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 219973,72
2.ТОВ "МБК-Продукт" 46538,86 по дебету


-1-1- по кредiту

2010р.
1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 53504,25
2.ТОВ "МБК-Продукт" 49451,44 по дебету

2011р.
1.ТОВ НВП "Iнжемаш" 128945,78
2.ТОВ "МБК-Продукт" 49167,21 по дебету

ТОВ"Магнетiт" - 2819.25 по кредiту
Мелiтопольский мк - 1932.50

Грошовi кошти емiтента

2005р.
В нацiональнiй валютi

247,9 тис грн.. 218,2 тис грн.

В iноземнiй валютi

19,8 тис.грн.. -

2006р.
В нацiональнiй валютi

218,2 тис.грн.. 225,9 тис.грн..

2007р.
В нацiональнiй валютi

225,9 тис.грн.. 109,5 тис.грн..

2008р.
В нацiональнiй валютi

109,5 тис.грн.. 54,9 тис.грн..

2009р.
В нацiональнiй валютi

54,9 тис.грн.. 10,7 тис.грн..

2010р.
В нацiональнiй валютi

10,7 тис.грн.. 72,4 тис.грн..

2011р.
В нацiональнiй валютi

72,4 тис.грн.. 10,9 тис.грн..
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів При надходженнi замовлень на виготовлення продукцiї, були заключенi договори з реальними можловостями пiдприємств - замовника i виробника. Всi вони виконанi.
Укладених але невикониних договорiв на кiнець 2011року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) ПАТ "Машбудконструкцiя" є одним з провiдних робiтникiв охолоджувальної апаратури та нестандартного обладнання. У 2012 р. пiдприємство планує виконання своїх довгострокових планiв, пов'язаних з розширенням ринку в збуту своєї продукцiї, покращення якостi та зниження собiвартостi.
На 2012 р. заплановано випустити товарної продукцiї на 1500 тис. грн. Для виконання плану необхiдно нарощувати загрузку основного виробництва та пiдвищувати продуктивнiсть працi.
На 2011 р. колектив ПАТ "Машбудконструкцiя" намiтив прогнознi показники по товарнiй продукцiї на суму 1500 тис. грн., в тому числi по номенклатурi:

1. Охолоджувальна аппаратура та теплообмiннi апарати - 549 тис. грн.

в т.ч. : а) Повiтрянi охолоджувачi шт. I тис. грн.
- 18I234

в) Теплообмiнники шт. тис. грн. - 45 I 315
2. Колеса полiамiднi - 80.0 тис. грн.
3. Вузли та деталi - 871 тис. грн.

ПАТ "Машбудконструкцiя" є одним з провiдних виробникiв охолоджувальної апаратури та нестандартного обладнання . На 2012 рiк заключено договорiв на виготовлення продукцiї лише на перший квартал, а саме:

1. ТОВ "Технолог" на виготовлення колес полiамiдних - 0.4 тис.грн;
2. ТОВ " МашбудЧеркаси" на виготовлення колес полiамiдних - 0.3 тис.грн.;
3. ВАТ "Мелiтопольський м!ясокомбiнат" на виготовлення колес полiамiдних - 2300грн
4. Орiхiвський хлiбокомбiнат - 6.3тис.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок дослiджень та розробок протягом 2011 року непроводилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ за 2011 рiк та станом на 31.12.2011 року немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Аналiз господарювання ПАТ "Машбудконструкцiя" за 2002 - 2011 роки:
Товарна продукцiя (в дiючих цiнах) : Реалiзацiя (тис. грн. ):

2002 - 1577,1 1599,7
2003 - 1832,5 1846,6
2004 - 2182,8 2190,8
2005 - 2187,9 2178,3
2006 - 1648,7 1654,3
2007 - 2428,3 2425,0
2008 - 2061,1 1982,8
2009 - 706.8 753.1
2010 - 1062,3 1068,3
2011 - 2027,1 1967,1
Продуктивностi працi (грн.): Чисельнiсть ППП (чол.)

2002 - 29756,51 54
2003 - 36650,02 50
2004 - 4457,61 49
2005 - 46550 47
2006 - 35841 46
2007 - 51666,40 47
2008 - 51612,4 41
2009 - 21540.42 33
2010 - 39344,44 27
2010 - 81084 26

Собiвартiсть товарної продукцiї (грн.): + Прибуток - збиток (балансовий)
тис. грн.

2002 - 1718,2 - 153,2
2003 - 1872,9 - 43,0
2004 - 2207,3 + 1,7
2005 - 2187,5
2006 - 1648,5
2007 - 2427,0 +10,2
2008 - 2058,3 + 137,2
2009 - 680.5 +26.8
2010 - 1009,9 + 52,5
2011 - 1856,9 + 123,1
Товари нар. споживання (тис. грн.): Платнi послуги (тис.грн.):

2002 - 7,6 ___
2003 - --- ___
Показники фiнансового стану ПАТ " Машбудконструкцiя " за 2011рiк:

1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує , яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Достатнє значення в межах 0,25-0,5;


(ряд.230+ряд.240+ряд.220)
Ка.л. = -------------------------------------- ------ ;
(4р.П)


К.к. = 1,9
К.н. = 7.6

Пiдприємство у 2011 роцi має достатню кiлькiсть високолiквiдних активiв, що вказує на спроможнiсть пiдприємства погасити свої борги негайно.


2.Коефiцiєнт покриття ( коефiцiєнт загальної лiквiдностi ), дає загальну оцiнку лiквiдностi активiв (показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань);


(2р.А)
К з.л. = ---------------------------------- ;
(4р.П)


К.к. = 100,3
К.н. = 52.7
Поточнi активи перевищують за розмiром поточнi зобов'язання, що свiдчить про сприятливий стан лiквiдностi активiв пiдприємства. У порiвняннi з 2010 роком коефiцiєнт збiльшився за рахунок зменшення зобов'язань. Достатнє значення в межах 1-2.Теоретичне значення показника 1,0-1,5 - це значення свiдчить про те, що пiдприємство своєчасно повертає борги. Коефiцiєнт, що дорiвнює 2 ,свiдчить про сприятливий стан лiквiдностi активiв пiдприємства.
Розрахований коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує на те, що ПАТ має лiквiдний баланс, та стабiльну , на протязi 2011 року , достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань ПАТ.


3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( автономiї ) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв , авансованих у його дiяльнiсть.


(р380 ф.1)
К.а. = --------------------------------------------------- ;
(ф.1 р.640)

К.к. = 1,0
К.н. = 1,0

Коефiцiєнт автономiї показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Достатнє значення > 0.5 .
Значення Коефiцiєнта автономiї на початок 2011 року становить - 1,0 , на кiнець перiоду - 1,0. Вiн показує , що власний капiтал на кiнець 2011 року становить - 100% загального капiталу пiдприємства, власнi джерела фiнансування перевищують позиковi кошти.

4.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом. Розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв ;

(р430+р.480+р.620+р.630)ф.1
К.п. = --------------------------------------------------- ;
(ф.1 р.380)


К.к. = 0,002
К.н. = 0,002

Достатнє значення 1 > зменшення, це означає, що власники цiлком фiнансують своє пiдприємство.
Значення Коефiцiєнта структури капiталу ПАТ означає, що на кожну 1 грн. власних вкладених коштiв доводиться 0,002грн позикових, та свiдчить про те, що власники ПАТ цiлком фiнансують своє пiдприємство.

У результатi аналiзу фiнансової дiяльностi ПАТ " Машбудконструкцiя " за станом на 31.12.2011 р. має лiквiдний баланс i достатнiй рiвень фiнансової стабiльностi , власники пiдприємства здатнi самостiйно фiнансувати своє пiдприємство. Загальний фiнансовий стан оцiнюється як задовiльний, пiдприємство здатне погасити свої борговi зобов'язання негайно.
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок про вiрогiднiсть безперервного функцiонування ПАТ " Машбудконструкцiя " як суб'єкта господарювання .