ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2104.3001268.500
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 137.200200.200
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 1967.1001068.300
Інші операційні доходи 040 69.10042.900
Інші доходи 050 16.20065.600
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 2052.4001176.800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1856.9001081.500
Інші операційні витрати 090 626.900163.600
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 2483.8001245.100
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -431.4000.000
Податок на прибуток 140 29.20013.100
Чистий прибуток (збиток) 150 -460.600-81.400
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємство використовується метод нарахування. Згiдно з цим методом доход визначається на момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi.


Фiнансовi результати.
Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємство використовується метод нарахування. Згiдно з цим методом доход визначається на момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi.
Протягом 2011 року чистий дохiд становить 2052,4 тис. грн.
в т.ч. 1. Чистий дохiд ( виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв) - 1967,1 тис. грн.;
2. Iншi операцiйнi доходи -
(послуги по ремонту, орендi, витрати активн. електрон.) - 69,1 тис. грн.
3. Iншi звичайнi доходи -
( Дохiд одержаний у виглядi дотацiї вiд центру зайнятостi на створення нового робочого мiсця) - 16,2 тис. грн.


Витрати у сумi - 2483,8 тис. грн., включає витрати на виготовлення продукцiї та валюти , що реалiзована за звiтний перiод.
У 2011 роцi пiдприємство отримало збитки у сумi - 460,6 тис. грн., який визначається, як рiзниця мiж чистим доходом i витратами по пiдприємству.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПАТ протокол № 74 вiд 10.01.2012 року, у зв'язку з кризою господарської дiяльностi, вiдсутнiстю замовлень на виготовлення продукцiї та в цiлях збереження пiдприємства в належному станi, а саме: робочих мiсць, охорону матерiальних цiнностей, пiдтримки в робочому станi обладнання, будiвель та споруд - всi затрати - якi накопичилися на незавершеному виробництвi i не пiдтвердженi випуском продукцiї, вiднести на збиток виробництва за перiод з жовтня по грудень 2011 року.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1856,9 тис. грн.
В тому числi матерiальнi затрати - 557,9 тис. грн.,
витрати на оплату працi - 536,1 тис. грн.,
амортизацiя - 340,5 тис. грн.,Iншi операцiйнi витрати - 626,9 тис. грн.,

з них : В т. ч.: Витрати на вiдрядження - 3,8 тис. грн.
Витрати на бензин легковий транспорт - 7,1 тис. грн.
Ремонт основних засобiв - 46,7 тис. грн.
Банкiвськi послуги та телефоннi розмови
Iнтернет, аудит, банкiвськi послуги - 36,8 тис. грн.
Списання необоротних активiв - 295,7 тис. грн.
Пiльгова пенсiя - 27,7 тис. грн.
Витрати на збут продукцiї - 66,7 тис. грн.
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 14,2 тис. грн.
Витрати, якi склалися на незавершеному виробництвi,
якi не пiдтвердженi продукцiєю - 114,1 тис. грн.
Ремонт зовнiшнього електрозабезпечення - 8,4 тис. грн.
Перереєстрацiя автомобiлiв МРЕО - 2,2 тис. грн.
Навчання з технiки безпеки - 1,1 тис. грн.
Дiагностування крану - 2,4 тис. грн.

Податок на прибуток - 29,2 тис. грн.