ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Управлiння ПАТ здiйснюють: - вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв ; - наглядова рада товариства; - дирекцiя товариства; - ревiзiйна комiсiя. До компiтенцii загальних зборiв вiдноситься питання визначенi згiдно законодавства Украiни як виключна компiтенцiя загальних зборiв. До компiтенцii наглядової ради товариства вiдноситься: - займається управлiнням Товариств, та попереднiм розглядом усiх питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. - призначення та вiдкликання в.о. директора, члена дирекцiї - головного бухгалтера, та iнш.; - затверджуе порядок та розмiр оплати працi ; -та iнш. До компiтенцii дирекцii товариства вiдноситься: - дирекцiя товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснюе керiвництво його поточною дiяльнiстю. Дирекцiя є пiдзвiтною загальним зборам i наглядовiй радi. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", в акцiонерному товариствi створена ревiзiйна комiсiя. До компiтенцii ревiзiйної комiсiї товариства вiдноситься: - проведення перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року.